امتیاز استخراج زغال سنگ افغانستان برای فروش زغال سنگ افغانستان